Medicijnen kopen bij een apotheek > 자유게시판

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

자유게시판

Medicijnen kopen bij een apotheek

페이지 정보

profile_image
작성자 Myles
댓글 0건 조회 2회 작성일 23-02-05 14:56

본문

U kunt alleen medicijnen op recept kopen bij een apotheek.
Medicijnen zonder recept

Vrij verkrijgbare geneesmiddelen, zoals antihistaminica tegen hooikoorts, zijn zonder recept verkrijgbaar. Ze zijn onderverdeeld in drie klassen. Afhankelijk van de klasse kunt u receptvrije geneesmiddelen kopen bij een apotheek, drogist, supermarkt of benzinestation. De drie klassen vrij verkrijgbare geneesmiddelen zijn:

Geneesmiddelen die alleen door een apotheek mogen worden verkocht (code UA of UR), waar het personeel kan uitleggen hoe ze veilig en correct kunnen worden gebruikt. Dit kan afhangen van andere medicijnen die u gebruikt.
Geneesmiddelen die door een internet apotheek of drogist mogen worden verkocht (UAD). De winkelbediende kan u advies en instructies geven over het gebruik van de medicijnen.
Algemene detailhandel (AV). Deze geneesmiddelen worden algemeen als veilig erkend en zijn meestal alleen in kleinere verpakkingen verkrijgbaar. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn: nicotinepleisters, pijnstillers en sommige maagzuurremmers.

Online bestellen

Als u geneesmiddelen online wilt bestellen, doe dat dan bij een erkende leverancier. Alleen dan weet u zeker dat de medicijnen veilig zijn. Zonder recept kunt u geen geneesmiddelen op recept krijgen. Een legale geneesmiddelenleverancier zal u nooit geneesmiddelen op recept geven als u geen recept van een arts heeft. Artsen, ook online artsen, mogen u alleen medicijnen voorschrijven als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zij moeten bijvoorbeeld toegang hebben tot uw medisch dossier, dat up-to-date moet zijn.

Nederlandse erkende online apotheken tonen een logo (zie voorbeeld). Als u daarop klikt, wordt u doorgelinkt naar een website van de overheid die met een code, zoals hierboven uitgelegd, aangeeft welk soort geneesmiddelen de online aanbieder mag verkopen. Medicijnen op recept mogen alleen verkocht worden door aanbieders met code UR.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입

사이트 정보

회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

공지사항

  • 게시물이 없습니다.

접속자집계

오늘
2,863
어제
3,563
최대
4,854
전체
788,270
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.